Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(8 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Priėmimas

Kviečiame pildyti prašymus į būrelius/užsiėmimus 2023-2024 mokslo metams.

Prašymą pildykite atsidarę nuorodą į pageidaujamą būrelį.

Sutartis pildyti bus galima nuo rugpjūčio 16 d. (internetu arba gyvai). Pirmenybę teikiame pirmiems užpildžius sutartis. Priėmimo sutartį rasite čia – Neformaliojo vaikų švietimo sutartis. Sutarties pasirašymo ir pateikimo būdai aprašomi žemiau.
Informacija nuolat pildoma ir atnaujinama!
1.Šokio studija „Ringo“ (6-10 m.)https://forms.gle/YDiAUqiB6j2tW3LD8
2.Kūrybinė misija: pažink save (12-18 m.)https://forms.gle/TWHxE4PqcSAM2nqG6
3.Pramoginiai šokiai (7-18 m.)https://forms.gle/6C57L6NN3bjhk3599
4.Teatro studija „Kopų kaukės“ (7-18 m.)https://forms.gle/rRqWn7tqi5JyfGwJ7
5.Popieriaus magijos studija (7-10 m.)https://forms.gle/HHamAXPeQ38Rzk8k7
6.Mados ir dizaino studija (7-18 m.)https://forms.gle/d6HPMnjCHCKq1Pud8
7.Įdomioji laboratorija (7-11m.)https://forms.gle/PSCN2Y4CnzAcZcs99
8.Maisto laboratorija (9-13 m.)https://forms.gle/p8GihoWoCk6EsCcb7
9.Šachmatų būrelis (6-18 m.)https://forms.gle/BWEDu1Pxa8DydzJw6
10.Folkloro ansamblis „Kikilis“ (6-18 m.)https://forms.gle/5iQbjfrktmXuR7aT8
11.Ispanų kalba (6-18 m.)https://forms.gle/cMpewriSkXw9q8hd9
12.Emocijų pasaulyje (6-15 m.)https://forms.gle/yELyvz5J6bDinzCR9
13.Jūrų skautai (6-18 m.)https://forms.gle/YfQ91t1C3Sc4ysRj7
14.Sveikatos akademija (6-12 m.)https://forms.gle/t69z9MbnyAf1RCbV7
15.Knygų pinklėse (7-12 m.)https://forms.gle/gkE9dcWB8JXyuixj8
16.Dailės studija „Spalvų sala“ (6-18 m.)https://forms.gle/FkJT1qtNDmuqA3gD8
17.Keramikos studija (6-12 m.)https://forms.gle/1wrgHeMATv8cDptz8
18.Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas”  (7-18 m.)
(finansuojama neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšomis)
https://forms.gle/uMVt5Fm42HXTP6C68
19.Skaitmeninės fotografijos studija (7-18 m.)https://forms.gle/xLf4yQN6bUJGBA9o8
20.Kompiuterinė grafika (11-18 m.)https://forms.gle/v77cMpNBW5ShDNM18
21.Robotikos studija I (6-9 m.)https://forms.gle/Cj8KmtpXr1MB1Mwf6
22.Robotikos studoja II (9-12 m.)https://forms.gle/TrTEr4mQkcQW7WBu8
23.Programavimo nuotykiai (9-12 m.)https://forms.gle/AYoZ9N7Ew26NYBpg6
24.DJ ir garso studija (11-18 m.)https://forms.gle/phvsRtbSGXat9HBB7
25.SMART English (6-12 m.)https://forms.gle/bEph1uUadW4Z6wGb9

Informacija nuolat pildoma ir atnaujinama!

Jei labai norite patekti į būrelį, kuriame jau vietų nebėra, siūlome Jums užpildyti kandidatų formą https://forms.gle/vQSouw3GNhDMNc3U9  ir informuosime kai atsiras laisva vieta.

Pasirašymo instrukcija:

I būdas

 1. Parsiųskite sutartį į savo kompiuterį.
 2. Užpildykite reikiamus laukelius.
 3. Pasirašykite elektroniniu parašu ir užpildytą sutartį atsiųskite mums el. paštu info@moksleiviuklubas.lt

II būdas

 1. Parsiųskite sutartį į savo kompiuterį.
 2. Užpildykite reikiamus laukelius.
 3. Atsispausdinkite ir pasirašykite.
 4. Nuskanuotą atsiųskite mums el. paštu info@moksleiviuklubas.lt arba įduokite vaikui, kad atsineštų į būrelį arba direktoriaus pavaduotojai Raimondai į 301 kab. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. penktadienį iki 15.45 (nuo 12.00 iki 12.45 pietų pertrauka).

III būdas

 1. Atvykite į moksleivių klubą (Virbališkės takas 4, Palanga) pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui Raimondą į 301 kab. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., penktadienį iki 15.45 (nuo 12.00 iki 12.45 pietų pertrauka) arba pas būrelio vadovą prieš ar po būrelio.
 2. Užpildykite sutartį ir ją pasirašykite.

IV būdas

 1. Jūsų vaikas parneš jums popierinį sutarties variantą, užpildykite ją ir pasirašykite.
 2. Įduokite vaikui, kad atsineštų į būrelį arba direktoriaus pavaduotojai Raimondai į 301 kab. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. penktadienį iki 15.45 (nuo 12.00 iki 12.45 pietų pertrauka).

PRIĖMIMAS Į PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBĄ IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS

DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR MOKYMOSI SUTARČIŲ SUDARYMAS

Į Klubą priimami Asmenys, pateikę direktoriui:

 • prašymą. Prašymą už Asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), asmuo nuo 14 metų iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Prašymai dėl priėmimo teikiami užpildžius elektroninę registracijos formą.

Asmens priėmimas ugdytis įforminamas mokymo sutartimi (toliau tekste – Sutartis), kurioje nurodoma:

 • Sutarties šalys;
 • mokymosi programa, jos baigimo forma;
 • šalių įsipareigojimai;
 • Sutarties terminas;
 • keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

abu Sutarties egzempliorius pasirašo Klubo direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas Sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui. Sutartis sudaroma iki pirmos ugdymo dienos.

Sutarties pasirašymo tvarką nustato Klubo direktorius.

Švietimo santykiai prasideda nuo Asmens pirmosios mokymosi (ugdymo) dienos.

Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

Asmenų paskirstymas į klases (grupes, būrelius ir kt.) įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

Palangos moksleivių klubas (toliau tekste – Moksleivių klubas) vykdo neformaliojo vaikų švietimo etninės kultūros, pilietiškumo, turizmo, informacinių technologijų, technologijų, kūrybinės raiškos (sportinių šokių, teatro ir kt.), fizinio aktyvumo, savęs pažinimo, užsienio kalbų programas, kurių sąrašą kasmet iki rugsėjo 5 d. suderina su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi.

Informacija apie Asmenų priėmimą į Moksleivių klubą teikiama miesto visuomenei gegužės–rugsėjo mėnesiais.

Į Moksleivių klubą priimami 6–18 metų amžiaus Asmenys, norintys dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje. Mokiniai į Moksleivių klubą priimami ir būreliai komplektuojami Moksleivių klubo direktoriaus įsakymu.

Asmenys priimami ugdytis pagal trumpalaikes (1 metų) ar ilgalaikes (2 ir daugiau metų) Moksleivių klubo siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Moksleivių klubo teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos mokiniams yra nemokamos.

KLASIŲ (GRUPIŲ, BŪRELIŲ) KOMPLEKTAVIMAS

Moksleivių klube būreliai komplektuojami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Minimalus mokinių skaičius būrelyje – 12 (informacinių technologijų – 10), maksimalus – 16. Būrelių skaičius gali būti tikslinamas keletą kartų per metus.

Grupė, būrelis gali būti dalijama į pogrupius, atsižvelgiant į Klubo veiklos specifiką, programų tęstinumą, patalpų galimybes ir ugdytinių amžių.

Grupė, būrelis iškomplektuojama, kai mokinių skaičius spalio 1 d. yra mažesnis, nei nustatytas, pasiūlant mokiniams ugdytis kitoje grupėje, būrelyje ar kitą ugdymo kryptį ir amžių atitinkančią programą.

Grupių, būrelių komplektavimą vykdo Mokyklos direktorius.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokyklų ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – gegužės 31 d.

Moksleivių klubo mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Atostogų laikas nustatomas Moksleivių klubo veiklos plane.

Mokymo forma – pamoka (veikla). Ugdymo veiklos metu, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, kas 30–45 min. turi būti daromos ne trumpesnės kaip 5 minučių pertraukos.

Mokyklos dirba penkias dienas per savaitę. Individualaus, grupinio ir kitos ugdymo pamokos (veiklos, treniruotės ir kt.), suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Mokyklos tarybos pritarimu gali būti organizuojamos šeštadieniais.

UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS:

Formuojant Klubo ugdymo turinį naudojamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis;

Moksleivių klube neformaliojo švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Neformaliojo vaikų švietimo programos atrenkamos Moksleivių klubo direktoriaus įsakymu patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo kriterijų aprašo tvarka.

Klubas kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgiant į juos, siūlo formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas.

Priėmimą į moksleivių klubą ir veiklos organizavimą reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-193 „Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Visą dokumentą rasite čia.