Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(0 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Priėmimas

KVIEČIAME REGISTRUOTIS Į BŪRELIUS/UŽSIĖMIMUS 2024-2025 MOKSLO METAMS

Registracijos instrukcija:

 1. Nueikite į registracijos puslapį https://www.cempion.lt/portal/institution/164/%7B%3Fname%7D?name=palangos-moksleiviu-klubas&page=2
 2. Paspaudę nuorodą, jūs būsite nukreipti į tinklapį, kuriame yra visi mūsų būreliai su aprašymais.
 3. Pasirinkite norimą būrelį ir spauskite registruotis.
 4. Kai užsiregistruosite mes jums el. paštu atsiųsime sutartį, kurią turėsi pasirašyti el. būdu.

Jei labai norėtumėte dalyvauti būrelyje, bet jau nėra vietų, siūlome registruotis kandidatu čia – https://forms.gle/FcCxyttGgtRqEPYn6.

 

PRIĖMIMAS Į PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBĄ IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS

DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR MOKYMOSI SUTARČIŲ SUDARYMAS

Į Klubą priimami Asmenys, pateikę direktoriui:

 • prašymą. Prašymą už Asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), asmuo nuo 14 metų iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Prašymai dėl priėmimo teikiami užpildžius elektroninę registracijos formą.

Asmens priėmimas ugdytis įforminamas mokymo sutartimi (toliau tekste – Sutartis), kurioje nurodoma:

 • Sutarties šalys;
 • mokymosi programa, jos baigimo forma;
 • šalių įsipareigojimai;
 • Sutarties terminas;
 • keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

abu Sutarties egzempliorius pasirašo Klubo direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas Sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui. Sutartis sudaroma iki pirmos ugdymo dienos.

Sutarties pasirašymo tvarką nustato Klubo direktorius.

Švietimo santykiai prasideda nuo Asmens pirmosios mokymosi (ugdymo) dienos.

Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

Asmenų paskirstymas į klases (grupes, būrelius ir kt.) įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

Palangos moksleivių klubas (toliau tekste – Moksleivių klubas) vykdo neformaliojo vaikų švietimo etninės kultūros, pilietiškumo, turizmo, informacinių technologijų, technologijų, kūrybinės raiškos (sportinių šokių, teatro ir kt.), fizinio aktyvumo, savęs pažinimo, užsienio kalbų programas, kurių sąrašą kasmet iki rugsėjo 5 d. suderina su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi.

Informacija apie Asmenų priėmimą į Moksleivių klubą teikiama miesto visuomenei gegužės–rugsėjo mėnesiais.

Į Moksleivių klubą priimami 6–18 metų amžiaus Asmenys, norintys dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje. Mokiniai į Moksleivių klubą priimami ir būreliai komplektuojami Moksleivių klubo direktoriaus įsakymu.

Asmenys priimami ugdytis pagal trumpalaikes (1 metų) ar ilgalaikes (2 ir daugiau metų) Moksleivių klubo siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Moksleivių klubo teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos mokiniams yra nemokamos.

KLASIŲ (GRUPIŲ, BŪRELIŲ) KOMPLEKTAVIMAS

Moksleivių klube būreliai komplektuojami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Minimalus mokinių skaičius būrelyje – 12 (informacinių technologijų – 10), maksimalus – 16. Būrelių skaičius gali būti tikslinamas keletą kartų per metus.

Grupė, būrelis gali būti dalijama į pogrupius, atsižvelgiant į Klubo veiklos specifiką, programų tęstinumą, patalpų galimybes ir ugdytinių amžių.

Grupė, būrelis iškomplektuojama, kai mokinių skaičius spalio 1 d. yra mažesnis, nei nustatytas, pasiūlant mokiniams ugdytis kitoje grupėje, būrelyje ar kitą ugdymo kryptį ir amžių atitinkančią programą.

Grupių, būrelių komplektavimą vykdo Mokyklos direktorius.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokyklų ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – gegužės 31 d.

Moksleivių klubo mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Atostogų laikas nustatomas Moksleivių klubo veiklos plane.

Mokymo forma – pamoka (veikla). Ugdymo veiklos metu, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, kas 30–45 min. turi būti daromos ne trumpesnės kaip 5 minučių pertraukos.

Mokyklos dirba penkias dienas per savaitę. Individualaus, grupinio ir kitos ugdymo pamokos (veiklos, treniruotės ir kt.), suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Mokyklos tarybos pritarimu gali būti organizuojamos šeštadieniais.

UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS:

Formuojant Klubo ugdymo turinį naudojamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis;

Moksleivių klube neformaliojo švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Neformaliojo vaikų švietimo programos atrenkamos Moksleivių klubo direktoriaus įsakymu patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo kriterijų aprašo tvarka.

Klubas kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgiant į juos, siūlo formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas.

Priėmimą į moksleivių klubą ir veiklos organizavimą reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-193 „Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. Visą dokumentą rasite čia.