Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(8 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Priėmimas

Kviečiame pildyti prašymus į būrelius/užsiėmimus 2022-2023 mokslo metams. Prašymą pildykite atsidarę nuorodą į pageidaujamą būrelį. Sutartis sudarysime, kaip pradėsite lankyti užsiėmimus. Dėmesio, užsiėmimo sąrašas bus nuolat papildomas, sekite informaciją.

1.Robotika I (pradedantiesiems)https://forms.gle/ydP6VTrqoRwqbpuY8
2.Robotika IIhttps://forms.gle/YRDJQ8aMt3GUJVX56
3.Vaikų folkloro ansamblis „Kikilis“https://forms.gle/y4KQAVDETq7aiYU4A
4.Šachmatų būrelishttps://forms.gle/xaK1WxbV92tNrmca9
5.Jūrų skautaihttps://forms.gle/sZYCK9i7gEKhZXkF7
6.Mados ir dizaino studijahttps://forms.gle/bxmJmLNJ2nLrLjnE7
7.Šiuolaikinio šokio studijahttps://forms.gle/cMMEodKBeUR3bADD7
8.Teatro studija „Kopų kaukės“https://forms.gle/sRgWy43RkE2bwE9s5
9.DJ ir garso studijahttps://forms.gle/nQFiQom8rG5rmcrb7
10.Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“https://forms.gle/YB512829GddaGhHB8
11.Dailės studija „Spalvų sala“https://forms.gle/SpkKYfXrbU4wKTox6
12.Gerų emocijų pasaulyjehttps://forms.gle/2yQGRqfibZFvP3Ji7
13.Skaitmeninės fotografijos studijahttps://forms.gle/AKaMnL1aGz4NExvn8
14.Ispanų kalbahttps://forms.gle/pvHSShiYqP2Smw1z7
15.Įdomioji laboratorijahttps://forms.gle/LSnv76q2oBuxYDT77
16.Programavimo nuotykiaihttps://forms.gle/nReEhev4aHWp7kJR9

Informacija nuolat pildoma ir atnaujinama!

PRIĖMIMAS Į PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBĄ,
UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 1. Į Klubą priimami Palangos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys arba Palangos miesto savivaldybės bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklose besimokantys Asmenys.
 2. Į Klubą priimami Asmenys, pateikę Klubo direktoriui:
  2.1.   prašymą. Prašymą už Asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), asmuo nuo 14 metų iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
  2.2.   Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Asmens priėmimas ugdytis įforminamas mokymo sutartimi (toliau tekste – Sutartis). Abu Sutarties egzempliorius pasirašo Klubo direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas Sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui. Sutartis sudaroma iki pirmos mokymosi (ugdymo) dienos.
 4. Švietimo santykiai prasideda nuo Asmens pirmosios mokymosi (ugdymo) dienos.
 5. Palangos moksleivių klubas (toliau tekste – Moksleivių klubas) vykdo neformaliojo vaikų švietimo etninės kultūros, pilietiškumo, turizmo, informacinių technologijų, technologijų, kūrybinės raiškos (sportinių šokių, teatro ir kt.), savęs pažinimo, užsienio kalbų (išskyrus anglų, vokiečių ir prancūzų) programas, kurių sąrašą kasmet iki rugsėjo 5 d. suderina su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi.
 6. Informacija apie Asmenų priėmimą į Moksleivių klubą teikiama miesto visuomenei gegužės–rugsėjo mėnesiais.
 7. Į Moksleivių klubą priimami 6–18 metų amžiaus Asmenys, norintys dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje. Mokiniai į Moksleivių klubą priimami ir būreliai komplektuojami Moksleivių klubo direktoriaus įsakymu.
 8. Asmenys priimami ugdytis pagal trumpalaikes (1 metų) ar ilgalaikes (2 ir daugiau metų) Moksleivių klubo siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.
 9. Moksleivių klubo teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos mokiniams yra nemokamos.
 10. Moksleivių klube būreliai komplektuojami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Minimalus mokinių skaičius būrelyje – 12 (informacinių technologijų – 10), maksimalus – 22. Būrelių skaičius gali būti tikslinamas keletą kartų per metus.
 11. Būrelis gali būti dalijamas į pogrupius, atsižvelgiant į Klubo veiklos specifiką, programų tęstinumą, patalpų galimybes ir ugdytinių amžių.
 12. Būrelis iškomplektuojamas, kai mokinių skaičius spalio 1 d. yra mažesnis, nei nustatytas 10 punkte, pasiūlant mokiniams ugdytis kitoje grupėje, būrelyje ar kitą ugdymo kryptį ir amžių atitinkančią programą.
 13. Moksleivių klube ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – birželio 22 d.
 14. Moksleivių klubo mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Atostogų laikas nustatomas Moksleivių klubo veiklos plane.
 15. Atostogų metu Klubas ugdomąją veiklą organizuoja vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-52 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 16. Mokymo forma – veikla. Ugdymo veiklos metu, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, kas 30–45 min. turi būti daromos ne trumpesnės kaip 5 minučių pertraukos.
 17. Klubas dirba penkias dienas per savaitę. Suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Klubo tarybos pritarimu gali būti organizuojamos šeštadieniais.
 18. Moksleivių klube neformaliojo švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu. Neformaliojo vaikų švietimo programos atrenkamos Moksleivių klubo direktoriaus įsakymu patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo kriterijų aprašo tvarka.
 19. Klubas kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgiant į juos, siūlo neformaliojo vaikų švietimo programas.
 20. Klubas apie siūlomas programas ir priėmimo datas skelbia viešai: miesto švietimo įstaigose, Savivaldybės interneto svetainėje, Klubo interneto svetainėje, Klubo skelbimų lentoje.

Priėmimą į moksleivių klubą ir veiklos organizavimą reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d.  sprendimas Nr. T2-98 „Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklų ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.