Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(8 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Priėmimas

Kviečiame pildyti prašymus į būrelius/užsiėmimus 2022-2023 mokslo metams. Prašymą pildykite atsidarę nuorodą į pageidaujamą būrelį.

Sutartį į būrelius užpildysite pradėję lankyti užsiėmimus. Priėmimo sutartį rasite čia – Nerformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis Sutarties pasirašymo ir pateikimo būdai aprašomi žemiau.

Dėmesio! Į kai kuriuos būrelius vietų jau nebėra 🙁 Siūlome registruotis į kandidatus čia https://forms.gle/VDXUAwxcG8Qx59wk8 Jei atsilaisvins vieta, nedelsiant jus informuosime.

 

 

1.Robotika I (pradedantiesiems)*https://forms.gle/XHw8ZESb6xJDDdi3A
2.Robotika II (nuo 3 klasės)*https://forms.gle/xinYVsZybk31UMkq7
3.Vaikų folkloro ansamblis „Kikilis“https://forms.gle/y4KQAVDETq7aiYU4A
4.Šachmatų būrelishttps://forms.gle/xaK1WxbV92tNrmca9
5.Jūrų skautaihttps://forms.gle/sZYCK9i7gEKhZXkF7
6.Mados ir dizaino studijahttps://forms.gle/bxmJmLNJ2nLrLjnE7
7.Šiuolaikinio šokio studijahttps://forms.gle/cMMEodKBeUR3bADD7
8.Teatro studija „Kopų kaukės“https://forms.gle/sRgWy43RkE2bwE9s5
9.DJ ir garso studija (nuo 12 metų)https://forms.gle/nQFiQom8rG5rmcrb7
10.Kūrybinės dirbtuvės „Guzikas“https://forms.gle/YB512829GddaGhHB8
11.Dailės studija „Spalvų sala“https://forms.gle/SpkKYfXrbU4wKTox6
12.Gerų emocijų pasaulyjehttps://forms.gle/2yQGRqfibZFvP3Ji7
13.Skaitmeninės fotografijos studijahttps://forms.gle/AKaMnL1aGz4NExvn8
14.Ispanų kalbahttps://forms.gle/pvHSShiYqP2Smw1z7
15.Įdomioji laboratorijahttps://forms.gle/DjicypZtrLhVBFVG6
16.Programavimo nuotykiaihttps://forms.gle/uRXdNNL71quEx8FcA
17.Keramikos studija https://forms.gle/kvVRdsqyYw475K3h8
18.Knygų pinklėsehttps://forms.gle/eNbRBUBdtiRZHvYS9
19.Šokio studija „Ringo“https://forms.gle/4XtTLRK8Sp4EpAwp9
20.Kompiuterinė grafika Photoshophttps://forms.gle/A3VNiq1vsFi5xRtx6
21.Muzikavimo studija „SOUNDLab“https://forms.gle/nq4grftqhyq3agbj8
22.„Maisto laboratorija“https://forms.gle/RgCkhrSpppe6EcnY9
23.Pramoginiai šokiaihttps://forms.gle/CZzWLoMiZcuuj18d7
24.Sveikatos akademijahttps://forms.gle/yExQjFXdnFghazUh7
25.Orientaciniai žaidimaihttps://forms.gle/QLGssBEmADhQQkz29
26.ART terapijahttps://forms.gle/77ibcBpkuHPdqoHA6
27.Pojūčių raiškos studijahttps://forms.gle/bENuM4FjgBwcXMHU9

*Jei labai norite dalyvauti kažkurioje programoje, bet joje vietų nebėra, registruokitės čia: https://forms.gle/brJiLWUZgZxCsFFY9 

Informacija nuolat pildoma ir atnaujinama!

Pasirašymo instrukcija:

I būdas

 1. Parsiųskite sutartį į savo kompiuterį.
 2. Užpildykite reikiamus laukelius.
 3. Užpildytą sutartį atsiųskite mums el. paštu info@moksleiviuklubas.lt iš el. pašto, kuris nurodytas sutartyje. Jūsų el paštas bus vertinamas kaip skaitmeninis parašas, todėl daugiau nieko pasirašyti nereikia.

II būdas

 1. Parsiųskite sutartį į savo kompiuterį.
 2. Užpildykite reikiamus laukelius.
 3. Atsispausdinkite ir pasirašykite.
 4. Nuskanuotą atsiųskite mums el. paštu info@moksleiviuklubas.lt arba įduokite vaikui, kad atsineštų į būrelį arba direktoriaus pavaduotojai Raimondai į 301 kab. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. penktadienį iki 15.45 (nuo 12.00 iki 12.45 pietų pertrauka).

III būdas

 1. Atvykite į moksleivių klubą (Virbališkės takas 4, Palanga) pas direktoriaus pavaduotoją Raimondą į 301 kab. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., penktadienį iki 15.45 (nuo 12.00 iki 12.45 pietų pertrauka) arba pas būrelio vadovą prieš ar po būrelio.
 2. Užpildykite sutartį ir ją pasirašykite.

IV būdas

 1. Jūsų vaikas parneš jums popierinį sutarties variantą, užpildykite ją ir pasirašykite.
 2. Įduokite vaikui, kad atsineštų į būrelį arba direktoriaus pavaduotojai Raimondai į 301 kab. darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. penktadienį iki 15.45 (nuo 12.00 iki 12.45 pietų pertrauka).

PRIĖMIMAS Į PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBĄ IR UGDYMO ORGANIZAVIMAS

DOKUMENTŲ TEIKIMAS IR MOKYMOSI SUTARČIŲ SUDARYMAS

Į Klubą priimami Asmenys, pateikę direktoriui:

 • prašymą. Prašymą už Asmenį iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), asmuo nuo 14 metų iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • Prašymai dėl priėmimo teikiami užpildžius elektroninę registracijos formą.

Asmens priėmimas ugdytis įforminamas mokymo sutartimi (toliau tekste – Sutartis), kurioje nurodoma:

 • Sutarties šalys;
 • mokymosi programa, jos baigimo forma;
 • šalių įsipareigojimai;
 • Sutarties terminas;
 • keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.

abu Sutarties egzempliorius pasirašo Klubo direktorius ir prašymo pateikėjas. Vienas Sutarties egzempliorius įteikiamas prašymą pateikusiam asmeniui. Sutartis sudaroma iki pirmos ugdymo dienos.

Sutarties pasirašymo tvarką nustato Klubo direktorius.

Švietimo santykiai prasideda nuo Asmens pirmosios mokymosi (ugdymo) dienos.

Sutartis registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

Asmenų paskirstymas į klases (grupes, būrelius ir kt.) įforminamas Mokyklos direktoriaus įsakymu.

Palangos moksleivių klubas (toliau tekste – Moksleivių klubas) vykdo neformaliojo vaikų švietimo etninės kultūros, pilietiškumo, turizmo, informacinių technologijų, technologijų, kūrybinės raiškos (sportinių šokių, teatro ir kt.), fizinio aktyvumo, savęs pažinimo, užsienio kalbų programas, kurių sąrašą kasmet iki rugsėjo 5 d. suderina su Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriumi.

Informacija apie Asmenų priėmimą į Moksleivių klubą teikiama miesto visuomenei gegužės–rugsėjo mėnesiais.

Į Moksleivių klubą priimami 6–18 metų amžiaus Asmenys, norintys dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje. Mokiniai į Moksleivių klubą priimami ir būreliai komplektuojami Moksleivių klubo direktoriaus įsakymu.

Asmenys priimami ugdytis pagal trumpalaikes (1 metų) ar ilgalaikes (2 ir daugiau metų) Moksleivių klubo siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.

Moksleivių klubo teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos mokiniams yra nemokamos.

KLASIŲ (GRUPIŲ, BŪRELIŲ) KOMPLEKTAVIMAS

Moksleivių klube būreliai komplektuojami nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 30 d. Minimalus mokinių skaičius būrelyje – 12 (informacinių technologijų – 10), maksimalus – 16. Būrelių skaičius gali būti tikslinamas keletą kartų per metus.

Grupė, būrelis gali būti dalijama į pogrupius, atsižvelgiant į Klubo veiklos specifiką, programų tęstinumą, patalpų galimybes ir ugdytinių amžių.

Grupė, būrelis iškomplektuojama, kai mokinių skaičius spalio 1 d. yra mažesnis, nei nustatytas, pasiūlant mokiniams ugdytis kitoje grupėje, būrelyje ar kitą ugdymo kryptį ir amžių atitinkančią programą.

Grupių, būrelių komplektavimą vykdo Mokyklos direktorius.

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

Mokyklų ugdymo proceso pradžia – rugsėjo 1 d., pabaiga – gegužės 31 d.

Moksleivių klubo mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos. Atostogų laikas nustatomas Moksleivių klubo veiklos plane.

Mokymo forma – pamoka (veikla). Ugdymo veiklos metu, atsižvelgiant į veiklos pobūdį, kas 30–45 min. turi būti daromos ne trumpesnės kaip 5 minučių pertraukos.

Mokyklos dirba penkias dienas per savaitę. Individualaus, grupinio ir kitos ugdymo pamokos (veiklos, treniruotės ir kt.), suderinus su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), Mokyklos tarybos pritarimu gali būti organizuojamos šeštadieniais.

UGDYMO TURINIO FORMAVIMAS:

Formuojant Klubo ugdymo turinį naudojamasi švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija, veiklos įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenimis;

Moksleivių klube neformaliojo švietimo programos rengiamos atsižvelgiant į Bendruosius iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų programų kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu. Neformaliojo vaikų švietimo programos atrenkamos Moksleivių klubo direktoriaus įsakymu patvirtinta Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo kriterijų aprašo tvarka.

Klubas kiekvienų mokslo metų pabaigoje įvertina ateinančių mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, prireikus juos tikslina mokslo metų pradžioje ir, atsižvelgiant į juos, siūlo formalųjį švietimą papildančio ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programas.

Priėmimą į moksleivių klubą ir veiklos organizavimą reglamentuoja Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T2-193 „Dėl Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklų veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Visą dokumetą rasite čia.