Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(8 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Moksleivių elgesio taisyklės

Palangos moksleivių klubo elegeio taisyklės

Moksleivių pareigos:

1. pateikti prašymą dėl dalyvavimo būrelyje pagal pomėgius su tėvų (globėjų) parašu;

2. laiku ateiti į būrelių užsiėmimus;

3. turėti mokymuisi reikalingas priemones;

4. laikytis mokinio elgesio taisyklių;

5. pagarbiai ir mandagiai bendrauti su mokytojais ir kitais Klubo darbuotojais;

6. saugoti Klubo inventorių bei patalpas;

7. kabinetuose naudotis mokymo ir kitomis priemonėmis tik mokytojui leidus;

8. renginiuose, konkursuose, išvykose laikytis elgesio bei saugumo instruktažų taisyklių;

9. pranešti mokytojui (būrelio vadovui) apie neatvykimą į užsiėmimą ir pateikti tėvų (globėjų) raštišką paaiškinimą arba gydytojo pažymą;

10. dalyvauti Klubo organizuojamuose renginiuose.

Moksleivių teisės:

1. rinktis užsiėmimus pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti atitinkamų žinių pasirinktoje veikloje;

2. dalyvauti Klubo savivaldoje, svarstant ugdymo proceso klausimus ir mokinių elgesio bei kitus klausimus;

3. tobulinti savo kultūrą, puoselėti lietuvių liaudies papročius ir tradicijas;

4. mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;

5. naudotis Klubo kabinetais, inventoriumi  bei kitomis reikalingomis ugdymo procesui priemonėmis;

6. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį amžių bei sveikatą;

7. dalyvauti kiekviename pageidaujamame Klubo renginyje (konkurse, parodoje, koncerte ir kt.).

Mokiniams draudžiama:

1. platinti ir vartoti tabaką, alkoholį, narkotines-psichotropines medžiagas;

2. laužyti inventorių ir gadinti patalpas;

3. tyčiotis, grasinti, naudoti psichologinį smurtą;

4. atsinešti į Klubą mokymuisi nereikalingus, pavojingus gyvybei ar sveikatai daiktus.

Moksleivių  atsakomybė:

1. padarius materialinę žalą, ją atlyginti pagal pavaduotojo ūkio reikalams (ar Klubo direktoriaus) nustatytą materialinės žalos įvertinimą (sutvarkyti ar atlyginti – už išmuštą langą, sugadintą durų rankeną, sulaužytą ar supjaustytą kėdę, stalą ir kt.);

2. mokiniams, grubiai pažeidinėjantiems vidaus darbo tvarkos taisykles, gali būti pareiškiamos pastabos, įspėjimai, papeikimai, minimalios ar vidutinės vaiko priežiūros skyrimas, šalinimas iš Klubo ir apie tai informuojami mokinių tėvai.