Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kontaktai

Susisiekite su mumis

Mūsų adresas:
Virbališkės takas 4
(Palangos pradinėje mokykloje)

Palanga

Įstaigos kodas:
190275851

Telefonas:

8 460 54283 (Virbališkės tk. 4)
8 460 48416 (Vasario 16-osios 6)
8 682 30504 (Direktorė)

el. paštas:
moksleiviuklubas@gmail.com

 

Mūsų puslapis Facebook

Moksleivių klubas įkurtas 1991 metais (nuo 1969 iki 1991 m. įstaiga vadinosi ,,Pionierių ir moksleivių namai“).

Įstaiga buvo keliama iš vienos vietos į kitą: Birutės alėja, Vytauto g. Nr.21, Virbališkės g. Nr.6, Vytauto g. Nr.45 (Kurhauzas)...

Turtingiausia klubo materialinė bazė buvo Virbališkės g. Nr.6. Vėliau Moksleivių klubo patalpos palaipsniui buvo mažinamos, todėl natūraliai skurdo materialinė bazė. Dalis inventoriaus ir kitų mokymo priemonių atiteko Palangos pradinei mokyklai ir kitoms ugdymo įstaigoms.

Moksleivių klubas – švietimo institucija, vykdanti neformaliojo švietimo programas.
Moksleivių klubo tikslas – ugdyti savarankiškas ir kūrybingas asmenybes, atsakingus piliečius – tautos kultūros perėmėjus, tenkinti įvairaus amžiaus  mokinių saviraiškos poreikius bei pažintinius interesus, suteikiant jiems profesionalų papildomąjį ugdymą bei sveiką ir saugią ugdymo aplinką,  vykdyti žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo prevenciją.

Moksleivių klube sudaromos sąlygos kiekvienam mokiniui atskleisti ir lavinti savo gebėjimus ir saviraiškos poreikius. Šiais mokslo metais Klube mokiniai gali rinktis tokius būrelius: sportinių šokių dvi grupės , liaudiškų šokių , estradinio  muzikavimo, folkloro ansamblį ,,Kikilis“, kūrybiškumo ugdymo-keramikos, meninės raiškos, jaunųjų turistų -žygeivių . 2013 m. spalio 1 d. duomenimis, būrelius lanko 173 mokiniai. Moksleiviai rengia daug koncertų miesto visuomenei, dalyvauja respublikiniuose konkursuose, parodose bei tarptautiniuose festivaliuose ir kituose renginiuose.

Moksleivių klubas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto, taip pat rengia savivaldybės bei valstybės finansuojamus projektus.

SKAIČIAI IR FAKTAI

Žmoniškieji ištekliai

Direktorius, pavaduotoja ugdymo reikalams, direktoriaus pavaduotoja ūkiui; vyr. buhalteris.

Moksleivių klube dirba 14 mokytojų, iš jų – 1 ekspertas, 2 metodininkai, 3 vyr. mokytojai. Savivaldybės tarybos nutarimu pedagogams skiriama 60 savaitinių kontaktinių valandų. Mokytojai nuolat kelia savo pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir seminaruose, domisi švietimo kaitos naujovėmis, įgytas žinias taiko praktiniame darbe, organizuoja konkursus, festivalius, parodas. Moksleivių klubo vadovai stengiasi sudaryti palankias darbo sąlygas, ugdymo aplinką, rūpinasi geru mikroklimatu. 

Taip pat Klube dirba darbininkas, kiemsargis, informacinių sistemų specialistas, duomenų bazių tvarkytojas, 2 valytojos, 3 sargai.

Moksleivių klubo struktūra

Moksleivių klubui vadovauja direktorius. Jam pavaldūs pavaduotojai ugdymui ir ūkiui. Pavaduotojui ūkiui pavaldus įstaigos aptarnaujantis personalas: valytojos, sargai, kiemsargis ir darbininkas. Moksleivių klube veikia įvairiapusės krypties būreliai. Yra įrengtos dvi salės šokių repeticijoms ir 8 kabinetai kitų būrelių veiklai. Administracijai skirti 2 kabinetai. Moksleivių klubas turi savo buhalteriją. 


Planavimo sistema

Moksleivių klubo darbą reglamentuoja šie planavimo dokumentai: metinė veiklos programa, mėnesiniai veiklos planai, būrelių veiklos programos, mokinių saviraiškos programos, žalingų įpročių, smurto, nusikalstamumo prevencijos programos, vaikų socializacijos programos, biudžeto pajamų ir išlaidų sąmatos.

Moksleivių klubo veiklos kontrolė

Moksleivių klubo veiklą prižiūri, vadovaudamasis teisės aktais, švietimo ir mokslo ministras (Švietimo ir mokslo ministerija), Klaipėdos apskrities viršininkas, Palangos miesto savivaldybės taryba, jos pavedimą (įgaliojimą) turintis Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius, Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius. Klubo vidaus auditą inicijuoja Klubo direktorius, finansinę veiklą kontroliuoja Klubo direktorius ir vyr. buhalteris, taip pat Valstybės kontrolės įgaliotos institucijos, Palangos miesto savivaldybės taryba, Palangos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

Būrelių veiklą kontroliuoja klubo direktorius ir pavaduotojas.

Ryšių sistema

Moksleivių klube veikia internetas,  yra 27 kompiuteriai, kompiuterinė klasė, 6 šachmatų klasėje.

Finansinė sistema

Moksleivių klubas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto. Vaikų socializacijos ir prevencinės programos iš dalies finansuoja valstybė. Šiek tiek lėšų gaunama vasarą nuomojant patalpas. 

Finansų sistemą kontroliuoja direktorius ir vyr. buhalteris pagal Moksleivių klubo parengtas finansų kontrolės taisykles.