Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Kontaktai

Susisiekite su mumis

Mūsų adresas:
Virbališkės takas 4
(Palangos pradinėje mokykloje)

Palanga

Įstaigos kodas:
190275851

Telefonas:

8 460 54283 (Virbališkės tk. 4)
8 460 48416 (Vasario 16-osios 6)
8 682 30504 (Direktorė)

el. paštas:
moksleiviuklubas@gmail.com

 

Mūsų puslapis Facebook

 

Priėmimo dokumentai

Prašymas

Sutartis

PRIĖMIMO Į PALANGOS MOKSLEIVIŲ KLUBĄ TVARKA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ši tvarka reglamentuoja mokinių priėmimą į Palangos moksleivių klubą (toliau – Moksleivių klubas) mokytis pagal neformaliojo vaikų švietimo programas.
 2. Į Moksleivių klubą priimami Palangos miesto savivaldybės teritorijoje  gyvenantys vaikai bei mokiniai, kurie mokosi Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose.
 3. Būreliai, grupės komplektuojami Klubo direktoriaus įsakymu.
 4. Vaikai ir mokiniai į Klubą priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus Klubo direktoriui. Prašyme nurodoma: 

4.1.   Vaiko ar mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;

4.2.   Būrelis, grupė, kurią nori lankyti vaikas ar mokinys;

4.3.   Tėvų ar globėjų adresas, telefonas;

 1. Prie prašymų pridedama vaiko ar mokinio sveikatos būklės pažymos kopija;
 2. Vaikų ir mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje aptariami įstaigos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.
 3. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Klubo direktorius ir prašymo pateikėjas
 4. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registravimo knygoje.

PRIĖMIMAS Į MOKSLEIVIŲ KLUBĄ

Palangos moksleivių klubas vykdo neformaliojo vaikų švietimo, muzikos, dailės, choreografijos , dramos, saugaus eismo, technologijų ir kitų ugdymo krypčių programas, kurių sąrašą tvirtina Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius.

 1. Informacija apie mokinių priėmimą į Moksleivių klubą teikiama miesto visuomenei rugpjūčio mėnesį.
 2. Į Moksleivių klubą priimami 6-19 metų amžiaus mokiniai, norintys dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje.
 3. Mokiniai į kolektyvus, ansamblius, studijas, grupes priimami atsižvelgiant į vaikų ir jų tėvų pageidavimus, saviraiškos poreikius, vaiko gebėjimus, amžių, meninius duomenis bei Moksleivių klubo intelektualines ir materialines galimybes.
 4. Moksleivių klubo grupių komplektavimas vykdomas kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 15-os dienos
 5. Grupės mokinių sąrašą tvirtina Moksleivių klubo direktorius. Mokinių, priimtų į grupes, sąrašai turi būti paskelbti Moksleivių klubo skelbimų lentoje ne vėliau kaip prieš vieną dieną iki grupių veiklos pradžios.
 6. Mokiniai priimami mokytis pagal trumpalaikes (trukmė 1 m.) ir ilgalaikes (trukmė 2-4 m.)  Moksleivių klubo siūlomas neformaliojo vaikų švietimo programas.
 7. Neformaliojo švietimo mokytojas gali organizuoti užsiėmimus su visais mokiniais, grupėmis ar pogrupiais.
 8. Minimalus vaikų skaičius grupėse:

8.1.   Dailės- technologijų- 12;

8.2.   Choreografijos- 12;

8.3.   Vokalinių, muzikinių, tautinių instrumentinių- 12;

8.4.   Saviraiškos-12.

 1. Moksleivių klubo teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos  mokiniams yra nemokamos.
 2. Nesukomplektavus būrelio, Moksleivių klubo direktorius privalo pasiūlyti mokiniui pasirinkti kitą būrelį.
 3. Būrelių veikla pradedama rugsėjo mėnesį ir baigiama paskutinę gegužės mėnesio dieną
 4. Sumažėjus mokinių skaičiui būrelyje, gali būti skelbiamas papildomas priėmimas arba būrelis uždaromas, mokiniams pasiūlius kitą veiklos kryptį.