Virbališkės takas 4 Palanga, LT-00127
(0 460) 48416
info@moksleiviuklubas.lt

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenis tvarkome vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Susipažinti ir gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Reikalauti ištaisyti arba papildyti neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti sunaikinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • Perkelti savo duomenis;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Palangos moksleiviu klubo asmuo atsakingas už duomenų apsaugą, į kurį galima kreiptis dėl savo asmens duomenų subjekto teisių įgyvendinimo –
direktorė Eglė Mackie, tel. 8-682-30504 arba el. paštu –  direktorius@moksleiviuklubas.lt

Palangos moksleivių klubo duomenų apsaugos pareigūnas yr:a:
Rasa Tamošiūnė, neformaliojo švietimo mokytoja
Adresas korespondencijai:
Duomenų apsaugos pareigūnui
Palangos moksleivių klubas
Virbališkės tak. 4, Palanga LT-00127
El. paštas: dap@moksleiviuklubas.lt

Palangos moksleivių klubo asmens duomenų pažeidimų valdymo aprašas 

Palangos moksleivių klubo asmens duomenų apsaugos taisyklės

Palangos moksleivių klubo informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 39 straipsniu, Duomenų apsaugos pareigūnas vykdo šias užduotis:

 • informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitus Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
 • stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Sąjungos arba nacionalinės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą ir susijusius auditus;
 • paprašius konsultuoja dėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal 35 straipsnį;
 • bendradarbiauja su priežiūros institucija;
 • atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais.
 • Duomenų apsaugos pareigūnas, vykdydamas savo užduotis, tinkamai įvertina su duomenų tvarkymo operacijomis susijusį pavojų, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus.

Jeigu asmuo nesutinka su Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI),  Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.